Εσωτερικού Ελέγχου

The ship set ground on the shore of this sert gilligan millionaire and his wife my you're sure to get a smile.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου:

Τα στελέχη μας, καθημερινά έχουν επιτύχει να εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία εκείνα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες μέσα από τις πλέον σύγχρονες Μεθόδους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται να είναι η επιχείρηση σας απόλυτα ενήμερη και σύννομη με την ισχύουσα Φορολογική – Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν διαδικασίες που ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές στο να επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν εκείνους τους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους η εκάστοτε Οικονομική Μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σκοπός:

Αποκάλυψη ενδεχόμενων προβλημάτων σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Απαιτούμενα:

Συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για αιφνιδιαστικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης. Παραδοτέο: Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Παραδοτέο:

Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Features

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Με γνώμονα το συμφέρον και την διασφάλιστη των ορθών λογιστικών στοιχείων της εταιρίας

  • Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
Features

Επιπλέον Υπηρεσίες:

Ανάλογα την εταιρία σας μπορούμε να προσφέρουμε και τα εξής:

  • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
  • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές.
  • Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.
  • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.

Δειγματοληπτικός Έλεγχος:

Με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε βάθος, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας και η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις των Φορολογικών – Εργατικών – Ασφαλιστικών νόμων.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας Για Επιπλέον Πληροφορίες

Facebook
LinkedIn
Instagram